Sondmatning är ett grundläggande behov…


Högsta förvaltningsdomstolen har sagt sitt, sondmatning är att betrakta som ett grundläggande behov…

Efter en dom i mål om assistansersättning har i dag den 13:e april 2018 Högsta förvaltningsdomstolen fastslagit att sondmatning är att betrakta som ett grundläggande behov och då således berättigar assistansersättning.

Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan – om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär – ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till assistansersättning. Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov. Målet gäller om egenvård i form av sondmatning kan berättiga till assistansersättning.

Läs hela domen här