Dygnspass, en ”het potatis” inom personlig assistans!


Efter förhandlingar om dygnsvilan för räddningstjänst, personlig assistans och övrig LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har det nu beslutats att dygnspass fortfarande kommer att vara möjliga. Men hur är det tänkt att fungera? Här kommer en förklaring som hjälper att reda ut frågetecknen.

dygnspass personlig assistans

Elva timmars dygnsvila

Enligt de nya reglerna för dygnsvila ska det vara en grundregel att det krävs 11 timmars sammanhängande vila under en 24-timmarsperiod. EU-kommissionen har tidigare kritiserat Sverige för att det finns kollektivavtal som inte överensstämmer med reglerna om dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. För att rätta till detta blir det från den 1 oktober i år betydligt svårare att göra undantag för dem som arbetar enligt de allmänna bestämmelserna i HÖK-avtalet (HÖK står för Hem- och Personalservice-Kommun) mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona.

Undantag för vissa yrkesgrupper gällande dygnspass

Tidigare kunde undantag göras för vissa yrkesgrupper, till exempel personal inom äldreomsorgen, där jour och arbete låg intill varandra. Då tilläts den totala arbetstiden vara högst 20 timmar i sträck. Men nu kommer sådana avsteg från dygnsvilan att behöva förhandlas lokalt.

Däremot har fackförbund och arbetsgivare kommit överens om specialbestämmelser för räddningstjänst, personlig assistans, övrig LSS-verksamhet och andra yrkesområden där jourarbete förekommer. Dessa specialbestämmelser kommer att börja gälla den 1 februari 2024. Fram till dess kan de berörda yrkesgrupperna fortsätta att arbeta enligt de nuvarande reglerna.

Övergångsperiod gällande dygnspassen

Detta beslut innebär att det kommer att finnas en övergångsperiod där arbetet kan fortsätta som vanligt för de yrkesgrupper som berörs. Samtidigt ger det fackförbund och arbetsgivare tid att förhandla och komma överens om hur dygnspassen ska kunna genomföras på ett sätt som respekterar de nya reglerna om dygnsvila.

Dygnspass fortsatt möjliga

Sammanfattningsvis har det beslutats att dygnspass fortsatt kommer att vara möjliga för räddningstjänst, personlig assistans, övrig LSS-verksamhet och andra jourbaserade yrken. De nya reglerna för dygnsvila innebär att det krävs 11 timmars sammanhängande vila under en 24-timmarsperiod. Det kommer att finnas en övergångsperiod fram till den 1 februari 2024 då de nya specialbestämmelserna för dessa yrkesgrupper börjar gälla. Under denna tid kan arbetet fortsätta som tidigare, samtidigt som förhandlingar om eventuella dispenser från reglerna kan ges.

Denna artikel kommer inte att publiceras på Artikelsamling!